Entrar


Ajudes y subvencions

MINISTERI D'ASSUMPTES ECONÒMICS I TRANSFORMACIÓ DIGITAL: CINQUÉ TRAM DE LA LÍNIA D'AVALS A PRÉSTECS A PIMES I AUTÒNOMS.

 

Termes i condicions del cinqué tram de la línia d'avals a préstecs concedits a empreses i autònoms, a préstecs concedits a pimes i autònoms del sector turístic i activitats connexes, i finançament concedit a empreses i autònoms per a l'adquisició de vehicles de motor de transport per carretera d'ús professional, i s'autoritzen límits per a adquirir compromisos de despesa amb càrrec a exercicis futurs, en aplicació del que es disposa en l'article 47 de la Llei 47/2003, de 26 de novembre, General Pressupostària.

Antecedents: article 29 del RD-llei 8/2020, de 17 de març de mesures urgents[1] extraordinàries per a fer front a l'impacte econòmic i social del COVID-19.

Antecedentes: artículo 29 del RD-ley 8/2020, de 17 de marzo de medidas urgentes[1] extraordinarias para hacer frente al impacto económico y social del COVID-19.

L'import global de les ajudes ascendeix fins a un màxim de 12.500.000.000€, quedant l'assignació per subtrams de la següent manera:

 1. Grans empreses: fins a 5.000.000.000 €
 2. Pimes i autònoms del sector turístic i activitats connexes: fins a 2.500.000.000 €
 3. Adquisició o arrendament de vehicles a motor d'ús professional per part d'empreses i autònoms: fins a 500.000.000 €.

Subtramo I

Importe máximo: Hasta 12.500.000.000 €

 

 

 

   ANEXO I

Autónomos y Pymes

Renovación y nuevos préstamos

Hasta 7.500.000.000€

Empresas que no reúnan la condición de pyme

Renovación y nuevos préstamos

Hasta 5.000.000.000€

Condiciones aplicables

Todas las condiciones y términos previstos en los Acuerdos de Consejo de Ministros de 24 de marzo, 10 de abril, 5 de mayo y 19 de mayo de 2020, incluyendo sus anexos

Plazo de solicitud

Los avales de este tramo podrán solicitarse hasta el 30 de septiembre de 2020. El plazo podrá ampliarse, siempre en línea con la normativa de Ayudas de Estado de la UE, por Acuerdo de Consejo de Ministros.

Ayudas de Estado

La línea está sujeta a la normativa sobre ayudas de Estado de la Unión Europea.

 

Subtramo II

Importe máximo: Hasta 2.500.000.000€

 

 

 

 

        

 

 

 

 

 

 

ANAEXO II

Beneficiarios

Finalidad

Cobertura

 

 

 

Pymes y autónomos del sector turístico y actividades conexas que desarrollen su actividad en alguno de los CNAE indicados*

Renovaciones y nuevos préstamos concedidos a autónomos y empresas que reúnan la condición de pyme.

 

Liquidez, financiación de los gastos o inversiones necesarios para la mejora, ampliación o adaptación de las instalaciones, equipos y servicios prestados por las pymes y autónomos.

La cobertura del aval será de hasta el 80 % del principal del préstamo.

 

Con cargo a este tramo, el importe nominal del préstamo a avalar no podrá superar 1.500.000 euros por empresa o autónomo

 

 

 

 

Condiciones aplicables

Todas las condiciones y términos previstos en los Acuerdos de Consejo de Ministros de 24 de marzo, 10 de abril, 5 de mayo y 19 de mayo de 2020, incluyendo sus anexos

Plazo de solicitud

Los avales de este tramo podrán solicitarse hasta el 30 de septiembre de 2020. El plazo podrá ampliarse, siempre en línea con la normativa de Ayudas de Estado de la UE, por Acuerdo de Consejo de Ministros.

Ayudas de Estado

La línea está sujeta a la normativa sobre ayudas de Estado de la Unión Europea.


 

Importa máximo: Hasta 500.000.000€

 

 

 

 

        

 

 

 

 

 

 

ANEXO III

Beneficiarios

Finalidad

Cobertura

Empresas y autónomos

Financiación para la adquisición o arrendamiento financiero u operativo de nuevos vehículos de motor de transporte por carretera para su uso profesional.

 

Adquisición o arrendamiento financiero u operativo de nuevos vehículos de motor de transporte por carretera para el uso profesional

 

 

Condiciones aplicables

Todas las condiciones y términos previstos en los Acuerdos de Consejo de Ministros de 24 de marzo, 10 de abril, 5 de mayo y 19 de mayo de 2020, incluyendo sus anexos

Plazo de solicitud

Hasta el 30 de septiembre de 2020

Ayudas de Estado

La línea está sujeta a la normativa sobre ayudas de Estado de la Unión Europea.

* Sector Turístico y Actividades Conexas

CNAE

Actividad CNAE

493

Otro transporte terrestre de pasajeros

4931

Transporte terrestre urbano y suburbano de pasajeros

492

Transporte por taxi

4939

Otros tipos de transporte terrestre de pasajeros n.c.o.p

511

Transporte aéreo de pasajeros

5110

Transporte aéreo de pasajeros

5221

Atividades anexas al transporte terrestre

5222

Atividades anexas al transporte marítimo y por vias navegables  interiores

5223

Atividades anexas al transporte aéreo

551

Hoteles y alojamientos similares

5510

Hoteles y alojamientos similares

552

Alojamientos turísticos y otros alojamientos de corta estancia

5520

Alojamientos turísticos y otros alojamientos de corta estancia

553

Camping y aparcamiento para caravanas

5530

Camping y aparcamiento para caravanas

559

Otros alojamientos

5590

Otros alojamientos

56

Servicios de comidas y bebidas

561

Restaurantes y puestos de comidas

5610

Restaurantes y puestos de comidas

5621

Provisión de comidas preparadas para eventos

5629

Otros servicios de comidas

5630

Establecimientos de bebidas

7711

Alquiler de automóviles y vehículos de motor ligeros

7721

Alquiler de artículos de ocio y deportivos

7734

Alquiler de medios de navegación

7911

Actividades de las agencias de viajes

7912

Actividades de los operadores turísticos

799

Otros servicios de reservas y actividades relacionadas con los mismos

7990

Otros servicios de reservas y actividades relacionadas con los mismos

8230

Organización de convenciones y ferias de muestras

8299

Otras actividades de apoyo a las empresas n.c.o.p.

855

Otra educación

8551

Educación deportiva y recreativa

8552

Educación cultural

8553

Actividades de las escuelas de conducción y pilotaje

8559

Otra educación n.c.o.p.

8560

Actividades auxiliares a la educación

9004

Gestión de salas de espectáculos

91

Actividades de bibliotecas, archivos, museos y otras actividades culturales

9102

Actividades de museos

9103

Gestión de lugares y edificios históricos

9104

Actividades jardines botánicos, parques zoológicos y reservas naturales

9311

Gestión de instalaciones deportivas

9319

Otras actividades deportivas

9321

Actividades de los parques de atracciones y los parques temáticos

9329

Otras actividades recreativas y de entretenimiento

[1] Els límits autoritzats en l'Acord de Consell de Ministres de 24 de març de 2020, per a adquirir compromisos de despesa amb càrrec a exercicis futurs en aplicació dels disposat en l'article 47.3 de la Llei 47/2003, de 26 de novembre, General Pressupostària, per a finançar per part del Ministeri d'Assumptes Econòmics i Transformació Digital les despeses de gestió i administració incorreguts per ICO en la implementació del primer tram de la línia d'avals prevista en l'article 29 del Reial decret llei 8/2020, de 17 de març, amb càrrec a la partida pressupostària 27.03.931M.359 «Altres despeses financeres», i que van ser ampliats en els Acords de Consell de Ministres de 10 d'abril, 5 de maig i 19 de maig de 2020, es consideren així mateix ampliats i adaptats proporcionalment i en termini al tram addicional previst en aquest Acord.

https://www.boe.es/boe/dias/2020/06/17/pdfs/BOE-A-2020-6236.pdf

 

 

Ajudes urgents en matèria de comerç i artesania a conseqüència de la Covid-19

 
DECRET 66/2020, de 5 de juny, del Consell, d'aprovació de les bases reguladores per a la concessió directa d'ajudes urgents en matèria de comerç i artesania a conseqüència de la Covid-19
 

Característiques de la subvenció

Concessió directa d'ajudes a les pimes i micropymes que exerceixen activitat comercial i artesana, per a les despeses ocasionades per la crisi de la Covid-19, així com les inversions a realitzar en equipament per a l'establiment comercial i per a la venda en mercats de venda no sedentària.

Despeses subvencionables
 

 • Despeses corrents destinades a productes i serveis de mesures de protecció, prevenció i higiene necessària per a garantir la seguretat del personal.
 • Despeses destinades a la posada en marxa de serveis logístics de proximitat com el repartiment a domicili.
 • Despeses orientades a la digitalització del comerç, implantació i accés a plataformes de venda en línia.
 • Inversions en l'equipament i/o adaptació dels punts de venda per a la prevenció i protecció de comerciants i clients.
 • Adaptació dels establiments a la venda a distància.

Tipus d'ajudes

1. Despeses corrents

2. Inversió;

 • Avalem Comerç
 • Avalem Comerç Rural
 • Avalem Mercats
 • Avalem Artesania

Beneficiaris/as

 • Persones físiques i Societats mercantils i assimilades descrites com a pimes o micropymes

Queden exclosos/as:

 • Agrupacions de persones físiques o jurídiques ja siguen públiques o privades
 • Societats civils
 • Comunitats de béns

Forma i termini de sol·licituds

 •  Una sol·licitud per cadascuna de les ajudes a les quals s'opte.
 •  De manera telemàtica a través de la seu electrònica de la Generalitat https://sede.gva.es Accedint a Guia Prop, tràmits i serveis Serà necessària signatura electrònica avançada, amb un certificat admés per la seu electrònica de la Generalitat
 • Termini de sol·licitud del 15 Juny al 31 de Juliol 2020

Documentació a presentar juntament amb la sol·licitud

a) Si és persona jurídica, documentació acreditativa i identificativa (còpia de l'escriptura de constitució o estatuts i la inscripció en el Registre Mercantil, així com targeta d'identificació fiscal.
b) Certificat de AEAT sobre l'IAE. 
c) Declaració responsable del compliment dels requisits exigits.
d) Model de domiciliació bancària.
e) Declaració responsable de les ajudes de minimis concedides durant els dos exercicis fiscals anteriors i durant l'any fiscal en curs.
f) Document de qualificació artesana (DQA)
g) Memòria de les actuacions realitzades susceptibles de ser subvencionables, indicant les despeses.
h) Justificació de les despeses amb documents de valor probatori, no podran acreditar-se pagaments en efectiu per valor igual o superior a 2.500€.
i) Acreditació mitjançant declaració responsable de l'import, procedència i aplicació de fons propis i altres subvencions en ingressos amb els quals hagen sigut finançades les actuacions.
j) Justificació d'haver sol·licitat com a mínim tres ofertes diferents i justificació de la triada quan no haja recaigut en la proposta econòmicament més avantatjosa sempre que l'import de la despesa subvencionable, tractant-se de subministrament o serveis amb l'IVA exclòs, siga ≥ 15.000€. No serà aplicable quan no hi haja en el mercat suficient nombre d'entitats que subministren o presten aquest subministrament o serveis.
k) Pla a escala o delimitat de la distribució de la sala de vendes indicant l'espai destinat al consum (ocupada per taules i cadires, taulell amb tamborets per a facilitar la consumició a la clientela), quan en un establiment comercial es desenvolupen venda i degustació al mateix temps.

Criteri per a la concessió

 • Per ordre de presentació de les sol·licituds.
 • No es considerarà presentada fins que s'haja presentat tota la documentació.
 • El termini de resolució serà 3 mesos, com a màxim, a comptar des d'1 d'Agost de 2020.


Forma de pagament

 • Un sol pagament amb l'import de l'ajuda concedida.

Obligacions dels/els beneficiàries/us

 •  El que es disposa en la Llei general de subvencions.
 •  Mantindre, almenys , 6 mesos l'activitat a comptar des del dia de la concessió de l'ajuda.
 •  En el cas d'ajudes a la inversió, mantindre almenys durant 5 anys en cas d'haver-se destinat la subvenció en béns que es puguen inscriure en un registre públic i durant 2 anys per a la resta de béns.
 •  Comunicar l'obtenció d'altres ajudes concedides per a la mateixa finalitat.
 •  Complir les obligacions en matèria de transparència regulada per article 3 de la Llei 2/2015, de 2 d'abril, de la Generalitat, en cas d'haver rebut ajudes i/o subvencions públiques per valor superior a 10.000€, així com publicitar-ho en la seua pàgina web.
 •  Sotmetre's a quantes accions de control i inspecció determine la Direcció General de Comerç, Artesania i Consum.

Compatibilitat de les ajudes

 •  Aquestes ajudes estan sotmeses al règim de minimis.
 •  Aquestes subvencions seran compatibles amb la percepció d'altres ajudes, subvencions, ingressos o recursos per a la mateixa finalitat procedents de qualsevol administració o entitats públiques o privades, ja siguen nacionals, de la UE o d'organismes internacionals. 
 •  L'import total de les ajudes rebudes no podrà superar el cost de l'activitat subvencionada.


Normativa aplicable

1. Aquestes ajudes tenen la consideració de subvencions públiques i es regeixen per:

 •  Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions.
 •  El Reial decret 887/2006, de 21 de juliol, pel qual s'aprova el seu reglament, i una altra normativa concordant.
 •  Llei 1/2015, de 6 de febrer, de la Generalitat, d'hisenda pública, del sector públic instrumental i de subvencions.
 • De manera subsidiària l'Ordre 22/2018, de 22 de novembre, de la Conselleria d'Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Treball, per la qual s'aproven les bases reguladores per a la concessió de subvencions en matèria de comerç, consum i artesania.

Beneficiarios/as

Requisitos

Gastos Corrientes

Inversión

 

 

 -Comercio minorista[1]

 

- Comercio al por menor de productos alimenticios y bebidas  en establecimientos permanentes

 

- Comercio al por menor de productos industriales no

alimenticios  en establecimientos permanentes[2].

 

 

 

-Actuar en la CV.

 

-No estar incapacitado para recibir subvenciones[3].

 

-Estar al corriente en la GVA, AEAT  y SS.

 

-En el  caso de realizarse en el mismo local diferentes actividades y alguna so sea susceptible de la ayuda, se considerarán solamente las actividades vinculadas a la actividad que sí lo sea.

 

 

-Cuando en la sala de ventas de alimentación y bebida exista una zona de degustación y consumo ésta no puede suponer más del 40% del espacio total, incluido el 50% de las zonas de uso común.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-Estar en posesión de la calificación artesana DQA[4]

 

 

 

-Abiertos en COVID-19:  

   *50% gastos corrientes

   * gasto mínimo 750€ 

   *límite 1500€/subvención

 

 

 

-Cerrados en COVID-19:

    *75% gastos corrientes

    * gasto mínimo 750€ 

    *límite 1500€/subvención

    * 100% en municipios

       < 1000 habitantes

 

 

AVALEM COMERÇ

-Inversión general:

 * ≥ 3.000€

*Subvencionable 50% con    

  límite 20.000€/solicitante

 

-Inversión COVID-19:

* ≥500€

* subvencionable 70%

   límite  2.000€/solicitante

 

AVALEM COMERÇ RURAL

-Munic.  < 1000 habit.

  -Inversión general:

 * ≥ 3.000€

*Subvencionable 60% con    

  límite 20.000€/solicitante

-Inversión COVID-19:

* ≥500€

* subvencionable 100%

   límite  2.000€/solicitante

  

MICROPYME:

- Comercio al por menor en puntos de venta y mercadillos.

 

 

-100% gastos corrientes

* gasto mínimo 750€ 

* límite 1500€/subvención

 

AVALEM MERCATS

 

-Inversión general:

 * ≥ 1.000€

*Subvencionable 50% con    

  límite 5.000€/solicitante

 

-Inversión COVID-19:

* ≥500€

* subvencionable 100%

   límite  2.000€/solicitante

 

-Artesanía

-Abiertos en COVID-19:  

   *50% gastos corrientes

   * gasto mínimo 750€ 

   *límite 1500€/subvención

-Cerrados en COVID-19:

    *75% gastos corrientes

    * gasto mínimo 750€ 

    *límite 1500€/subvención

    * 100% en municipios

       < 1000 habitantes

AVALEM ARTESANÍA

-Inversión general:

 * ≥ 500€

*Subvencionable 70% con    

  límite 2.000€/solicitante

-Municip< 1000 habit. :

* subvencionable 100%

   límite  2.000€/solicitante

 

 

[1]Excepto Estancos, Gasolineras, Farmacias, Comercio al por menor en puestos de venta y mercadillos, Comercio al por menor no realizado ni en establecimientos, ni en puestos de venta ni en mercadillos

[2] Excepto farmacias, Comercio al por menor de vehículos terrestres, aeronaves y embarcaciones y de maquinaria, accesorios y piezas de recambio, Comercio al por menor de combustibles, carburantes y lubricantes

[3] Apartado 2 y 3 del artículo 13 de la Ley 38/2003 y título VI de la Ley 14/2017

[4] Excepto reparación y mantenimiento

 

966013173 966013174
de España, s/n. bajo
03550 - Sant Joan d'Alacant
(Alicante)
adl@santjoandalacant.es