Entrar


PROGRAMA DE FOMENT DE LA CONVERSIÓ A INDEFINIT DE CONTRACTES TEMPORALS

Programa de foment de la conversió a indefinit de contractes temporals, regulat en l'Ordre 10/2018, de 12 de juliol, de la Conselleria d'Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Treball, per la qual s'aproven les bases reguladores del programa de foment d'ocupació per a la contractació de persones pertanyents a col·lectius vulnerables.

OBJECT Y ÀMBIT


Aquesta convocatòria té per objecte la concessió de subvencions per a fomentar, en l’àmbit territorial de la Comunitat Valenciana, la conversió a indefinit de contractes temporals de les persones ocupades pertanyents als col·lectius relacionats en el resolc quart, que figuren inscrites com a demandants d’ocupació en LABORA Servei Valencià d’Ocupació i Formació.

ENTITATS BENEFICIÀRIES

Les entitats ocupadores de naturalesa privada, incloses les persones treballadores autònomes,
amb centre de treball en la Comunitat Valenciana.


No podran obtindre la condició de beneficiàries:
a) Les persones o entitats en les quals concórrega alguna de les prohibicions establides en els apartats 2 i 3 de l’article 13 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions.
b) Les agrupacions de persones físiques o jurídiques, públiques o privades, les societats civils, les comunitats de béns o qualsevol altre tipus d’unitat econòmica o patrimoni separat que, fins i tot mancant de personalitat jurídica, poguera realitzar les actuacions subvencionables.

PERSONES DESTINATÀRIES FINALES

 • Persones ocupades amb contractes de caràcter no indefinit que figuren inscrites com a demandants d’ocupació (motiu demanda: buscar ocupació) en LABORA Servei Valencià d’Ocupació i Formació fins al moment de la conversió a indefinit del seu contracte (no s’entendrà complit aquest requisit si la inscripció es produeix el dia de la conversió), que en el moment de la conversió a indefinit de contracte temporal pertanguen a algun dels col·lectius següents:
  a) Persones en situació o risc d’exclusió social, acreditades pels
  serveis socials de qualsevol Administració pública.
  b) Persones menors de 30 anys.
  c) Persones majors de 50 anys.
  d) Persones amb diversitat funcional.
  e) Dones.

ACCIÓ SUBVENCIONABLE I QUANTIA DE LA SUBVENCIÓ

1. Resultarà objecte de subvenció la conversió a indefinit a jornada completa dels contractes temporals (inclosos els formatius) de les persones a què fa referència el resolc quart.
2. L’import de la subvenció serà el resultat de multiplicar el 45 per cent del salari mínim interprofessional (incrementat en la part proporcional de la paga extra) vigent en el moment de la conversió de la persona contractada pels 24 mesos de manteniment del contracte. Si en la persona contractada concorre addicionalment la condició de dona o de persona amb diversitat funcional, el percentatge s’elevarà al 50 per cent. Si concorre la de víctima de violència sobre la dona o la de persona amb diversitat funcional severa, el percentatge s’elevarà al 100 per cent.
3. Els contractes indefinits d’almenys 15 hores setmanals de les persones amb diversitat funcional severa resultaran subvencionables amb reducció proporcional de la quantia de l’ajuda.

CONDICIONS DE LA CONTRACTACIÓ

1. La conversió a indefinit del contracte haurà d’efectuar-se amb posterioritat a la publicació de l’extracte d’aquesta convocatòria de subvencions per a l’exercici 2021.
2. La persona treballadora ha d’haver figurat d’alta de manera ininterrompuda (mitjançant un o successius contractes) en l’entitat ocupadora durant, almenys, els 30 dies previs a la conversió.

EXCLUSIONS 

Queden exclosos d’aquests programes els supòsits següents:
a) Contractes que tinguen un període de prova igual o superior a dos mesos, els contractes fixos discontinus i els contractes de servei de la llar familiar.
b) Contractes a temps parcial, excepte en el cas de les persones amb diversitat funcional severa la jornada de les quals podrà ser, almenys, de 15 hores setmanals.
c) Persones treballadores que hagueren finalitzat la seua relació laboral amb l’entitat ocupadora en els sis mesos previs a la conversió a indefinit.
d) Contractacions realitzades per empreses de treball temporal per a la posada a la disposició de la persona treballadora en empreses usuàries en les quals prestaran els seus serveis.
e) Contractacions realitzades per empreses que hagueren sigut excloses com a beneficiàries de programes d’ocupació.
f) Contractacions realitzades per ocupadors sancionats en els dos anys anteriors a la presentació de la sol·licitud per la comissió d’infraccions greus o molt greus en matèria de prevenció de riscos laborals o Seguretat Social.
g) Relacions laborals de caràcter especial de l’article 2.1 de l’Estatut dels treballadors.
h) Contractacions en què l’entitat ocupadora o els càrrecs directius o membres dels òrgans d’administració de les empreses que revisten la forma jurídica de societat o de les entitats privades sense ànim de lucre, mantinguen amb la persona treballadora contractada una relació
de cònjuge, ascendent, descendent o altres parents, per consanguinitat o afinitat, fins al segon grau, i les seues anàlogues en el cas de les parelles de fet.

FORMA I TERMINI DE PRESENTACIÓ DE SOL·LICITUDS

Es presentarà de manera telemàtica en la Seu electrònica de la Generalitat a través del procediment habilitat a aquest efecte i denominat «ECOVUT 2021 Programa de subvencions destinades a fomentar la conversió a indefinit de contractes temporals de col·lectius vulnerables».

En la pàgina web de LABORA 

https://tinyurl.com/yayreut5

966013173 966013174
de España, s/n. bajo
03550 - Sant Joan d'Alacant
(Alicante)
adl@santjoandalacant.es