Entra si ja estàs registrat/da


PROGRAMA DE FOMENT DE LA CONTRACTACIÓ INDEFINIDA DE DETERMINATS COL·LECTIUS VULNERABLES EN L’ÀMBIT TERRITORIAL DE LA COMUNITAT VALENCIANA PER A L’EXERCICI 2022

CONVOCATÒRIA LABORA SERVEI VALENCIÀ D’OCUPACIÓ I FORMACIÓ

PROGRAMA DE FOMENT DE LA CONTRACTACIÓ INDEFINIDA DE DETERMINATS COL·LECTIUS VULNERABLES EN L’ÀMBIT TERRITORIAL DE LA COMUNITAT VALENCIANA PER A L’EXERCICI 2022

Aquesta convocatòria té per objecte la concessió de subvencions per a fomentar, en l’àmbit territorial de la Comunitat Valenciana, la contractació indefinida inicial a jornada completa de les persones desocupades pertanyents als col·lectius indicats

Persones destinatàries finals

a) Persones en situació o risc d’exclusió social, acreditats pels Serveis Socials de qualsevol administració pública.

b) Persones desocupades de llarga duració.

c) Persones majors de 50 anys.

d) Persones amb diversitat funcional.

*Les persones destinatàries finals hauran d’haver romàs desocupades i inscrites com a demandants d’ocupació en LABORA fins a la seua contractació. No s’entendrà complit aquest requisit si la inscripció es produeix el dia en què s’inicia la relació laboral.

Entitats beneficiàries

Entitats ocupadores de naturalesa privada, incloses les persones treballadores autònomes, amb centre de treball en la Comunitat Valenciana.

*No podran obtindre la condició de beneficiàries les agrupacions de persones físiques o jurídiques, públiques o privades, les societats civils, les comunitats de béns o qualsevol altre tipus d’unitat econòmica o patrimoni separat que, fins i tot mancant de personalitat jurídica, poguera realitzar les actuacions subvencionables.

Acció subvencionable

  • La contractació indefinida inicial a jornada completa
  • En el cas de les persones amb diversitat funcional severa, tinguen una jornada d’almenys 15 hores setmanals.

Quantia de la subvenció

  • (90% del SMI) x 24 mesos de manteniment.
  • (95% del SMI) X 24 mesos, si concorre addicionalment la condició de dona o de persona amb diversitat funcional.
  • (100% del SMI) X 24 mesos si concorre la condició de víctima de violència sobre la dona o la de persona amb diversitat funcional severa.

* Els contractes indefinits d’almenys 15 hores setmanals de les persones amb diversitat funcional severa resultaran subvencionables amb reducció proporcional de la quantia de l’ajuda.

Condicions de la contractació

  1. La contractació haurà d’efectuar-se amb posterioritat a la publicació de l’extracte d’aquesta convocatòria de subvencions per a l’exercici 2022.
  2. La contractació haurà de representar un increment net de la plantilla en comparació amb la plantilla mitjana de les persones treballadores en situació d’alta en els trenta dies naturals anteriors a la subscripció del contracte, o el seu manteniment quan el lloc haguera quedat vacant arran de la baixa voluntària, discapacitat sobrevinguda, mort, jubilació per motius d’edat o acomiadament disciplinari o per causes objectives no declarat improcedent de la persona treballadora.

Exclusions

a) Contractes que tinguen un període de prova igual o superior a 2mesos; els contractes fixos discontinus i els contractes de servei de la llar familiar.

b) Contractes a temps parcial, excepte en el cas de les persones amb diversitat funcional severa.

c) Persones treballadores que hagueren finalitzat la seua relació laboral amb l’entitat ocupadora en els sis mesos previs a la contractació.

d) Contractacions realitzades per empreses de treball temporal per a la posada a la disposició de la persona treballadora en empreses usuàries.

e) Contractacions realitzades per empreses que hagueren sigutexcloses com a beneficiàries de programes d’ocupació.

f) Contractacions realitzades per ocupadors sancionats en els dos anys anteriors a la presentació de la sol·licitud per la comissió d’infraccions greus o molt greus en matèria de PRL o Seguretat Social.

g) Relacions laborals de caràcter especial de l’article 2.1 de l’Estatut dels Treballadors.

h) Contractacions en què l’entitat ocupadora o els càrrecs directius o membres dels òrgans d’administració de les empreses que revisten la forma jurídica de societat o de les entitats privades sense ànim de lucre, mantinguen amb la persona treballadora contractada una relació de cònjuge, ascendent, descendent o altres parents, per consanguinitat o afinitat, fins al segon grau, i les seues anàlogues en el cas de les parelles de fet.

Forma i termini de presentació de sol·licituds

Es presentarà de manera telemàtica en la seu electrònica de la GVA «ECOVUL 2022 Programa de subvencions destinades a fomentar la contractació indefinida inicial de col·lectius vulnerables»  http://www.labora.gva.es/

Data d’inici: 07/03/2022

Data de finalització: 31/05/2022

Criteri de valoració de les sol·licituds

La concessió d’aquestes subvencions es tramitarà en règim de concurrència competitiva, per a la qual cosa es tindrà en compte com a únic criteri el moment en què s’haja completat la presentació de la sol· licitud.

Accés a la resolució de 27 de desembre de 2021:   https://tinyurl.com/ya3vafyg        

966013173 966013174
de España, s/n. bajo 03550 - Sant Joan d'Alacant
(Alicante)
adl@santjoandalacant.es