Entrar


Subvencions destinades al Programa de Foment del Treball Autònom LABORA

Resolució de 30 de desembre de 2020 del director general de LABORA Servei Valencià d'Ocupació i Formació, per la qual es convoquen per a l'exercici 2021 les subvencions destinades al Programa de foment del treball autònom, regulades en l'Ordre 18/2017., de 28 de setembre, de la Conselleria d'Economia sostenible, Sectors Productius, Comerç i Treball, per les quals s'estableixen les bases reguladores del Programa de foment de l'ocupació dirigida a l'emprenedoria.

Objectiu
L'objecte de la convocatòria és fomentar l'emprenedoria a través del programa de foment del treball autònom, pel qual s'atorga una subvenció en concepte de rendes de subsistència a les persones desocupades que accedeixen al seu ús a través de la creació d'activitat empresarial independent, mitjançant el seu establiment com a personal treballador autònom o per compte propi en projectes innovadors.

Persones beneficiàries
Persones desocupades que es constituïsquen en personal treballador autònom o per compte propi.
Queden excloses:
• Persones en els qui concórreguen alguna de les prohibicions previstes en els apartats 2 i 3 de l'art. 13 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions.
• Persones sòcies de societats mercantils, cooperatives, societats civils i societats laborals, així com el personal membre de comunitats de béns i personal autònom col·laborador.


Requisits
1. Haver iniciat l'activitat autònoma a partir de l'1 de gener de 2021.
2. Estar en situació legal de desocupació en inscrit com a demandant en *LABORA fins a l'inici de l'activitat
3. Figurar d'alta en el Cens d'Obligats Tributaris i en el RETA amb caràcter previ a la sol·licitud.
4. No haver figurat d'alta en el RETA durant els 6 mesos anteriors a la sol·licitud.
5. No haver sigut beneficiari en els últims exercicis anteriors d'altres subvencions de LABORA per constitució com a autònom.
6. Desenvolupar l'activitat de manera independent.
7. El projecte ha de tindre caràcter innovador i reunir condicions de viabilitat tècnica, econòmica i financera, acreditat amb informe de qualsevol de les entitats públiques o privades incloses en el Mapa d'Entitats de l'Ecosistema Emprenedor de la Comunitat Valenciana.


Quantia
a) Persones desocupades en general: 2.500€, + 500€ en el cas de les dones.
b) Persones desocupades menors de 30 anys o majors de 45 anys: 3.000, + 500€ en el cas de les dones.
c) Persones desocupades amb diversitat funcional: 3.000€, + 500€ en el cas de les dones.
d) Dones desocupades víctimes de violència sobre la dona.

Forma i termini de sol·licituds
 Preferentment de manera telemàtica en la Seu Electrònica de la Generalitat Valenciana, a través del procediment habilitat a aquest efecte https://www.gva.es/es/inicio/procedimientos?id_proc=20014 EAUTOE 2021 Ajudes a persones desocupades que accedisquen al seu ús a través de la creació d'activitat empresarial com a personal treballador autònom en projectes innovadors”.
 En la pàgina web LABORA estarà disponible tota la informació sobre la convocatòria i s'habilitarà l'accés a la seu electrònica per a formular la sol·licitud: 

                                                  https://tinyurl.com/y7yr3tzvTermini sol·licituds
 Des del 21 de gener  fins a l'1 de setembre.
 La concessió d'aquestes ajudes es tramitarà pel règim de concurrència competitiva.

Documentació a presentar juntament amb la sol·licitud

 Domiciliació bancària segons model normalitzat
 Declaració responsable d'altres ajudes rebudes per als mateixos costos subvencionables.
 Declaració responsable de no estar incurs en les prohibicions establides en els apartats 2 i 3 de l'art. 13 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions.
 Declaració responsable de les ajudes de minimis concedides durant els 2 últims anys i l'exercici en curs.
 Informe de qualsevol de les entitats incloses en el Mapa d'Entitats de l'Ecosistema Emprenedor de la Comunitat Valenciana que certifique caràcter innovador del projecte, així com les condicions de viabilitat tècnica, econòmica i financera.
 Declaració d'Alta en el Cens d'Obligats Tributaris (models 036 o 037) o Document Únic Electrònic *CIRCE amb Codi Segur de Verificació.
 Resolució o certificació de la Tresoreria General de la Seguretat Social que acredite la seua inclusió en el RETA.

Termini per a resoldre
 El Termini per a resoldre i comunicar la resolució serà de 6 mesos a partir de la presentació de la sol·licitud.

Obligacions de les persones beneficiàries
 Mantindre l'activitat durant 12 mesos.
 Acreditar la realització de l'activitat.

966013173 966013174
de España, s/n. bajo
03550 - Sant Joan d'Alacant
(Alicante)
adl@santjoandalacant.es