Recordar la contrasenya

Comunitat Valenciana


imagen sección

Ajornament de deutes amb la Seguretat Social

 Què és i que es pot ajornar?

En els temps de crisi es produïxen trobem dificultats per a fer front als pagaments que l'Administració reclama. En estos casos mai hem de deixar de presentar les declaracions o incomplir les obligacions perquè això comportaria la imposició de les corresponents sancions per infracció.

Al contrari, els deutes poden ajornar-se o fraccionar-se, a més l'intent de l'Administració de revifar l'economia i pal·liar els problemes de liquiditat que estan suportant les Pimes, ha portat a flexibilitzar els criteris per a la concessió d'ajornaments de pagament de les cotitzacions a la Seguretat Social, per a aquelles empreses amb problemes de liquiditat que es comprometen al manteniment de l'ocupació.

Els ajornaments, que es finançaran amb càrrec a l'excedent pressupostari de 2008, s'analitzaran cas per cas, tenint en compte les especials circumstàncies economicofinanceres que impedisquen realitzar els ingressos corresponents en els terminis establits

És un acte administratiu de caràcter rogat per mitjà del qual s'autoritza el pagament dels deutes de Seguretat Social fora del termini reglamentari d'ingrés, amb meritació d'interessos i que permet considerar el deutor, en tant es complisquen les condicions requerides, al corrent respecte dels deutes ajornats.

Deutes susceptibles d'ajornament:

 • Qualsevol deute de Seguretat Social objecte de gestió recaptatòria en el dit àmbit, ja es tracte de quotes, recursos de distinta naturalesa a quotes o recàrrecs sobre els anteriors.
 • Els recàrrecs sobre prestacions econòmiques degudes a accidents de treball i malalties professionals originats per falta de mesures de seguretat i higiene en el treball només podran ajornar-se quan es garantisquen íntegrament amb aval.

Deutes inajornables:

 • Quotes d'accidents de treball i malalties professionals.
 • Aportacions dels treballadors per compte d'altri o assimilada.

Pot sol·licitar l'ajornament dels deutes que estiguen en termini reglamentari d'ingrés. El que no pot sol·licitar és l'ajornament de quotes futures el termini reglamentari d'ingrés del qual no ha arribat encara.

L'ingrés de les quotes inajornables haurà de realitzar-se, si no estiguera fet amb anterioritat, en el termini màxim d'un mes des de la data de notificació de la resolució per la qual es concedisca l'ajornament.

Amunt

Quines garanties s'exigixen?

L'ajornament haurà d'assegurar-se per mitjà de garantia suficient per a cobrir l'import principal del deute, recàrrecs, interessos i costes, excepte en els supòsits següents:

 •  Quan el total del deute aplazable siga igual o inferior a 30.000 euros, o quan, sent el deute aplazable inferior a 90.000 euros, s'acorde que s'ingresse almenys un terç del deute abans que hagen transcorregut 10 dies des de la notificació de la concessió i la resta en els dos anys següents.
 •  Quan es tracte de deute corresponent a prestacions indegudament percebudes que no hagueren sigut satisfetes dins del termini o dels terminis reglamentaris fixats a este efecte, sempre que el subjecte responsable del seu reintegrament mantinga la seua condició de pensionista de la Seguretat Social.
 •  En els ajornaments en què, per concórrer causes de caràcter extraordinari que així ho aconsellen, el secretari d'Estat de la Seguretat Social autoritze expressament l'exempció de garanties, amb la proposta prèvia favorable del director general de la Tresoreria General de la Seguretat Social.

En estos supòsits, encara que no siga necessària la constitució de garanties suficients, es mantindrà l'anotació preventiva de l'embargament que s'haguera produït.

Amunt

Quals són els efectes de l'ajornament?

La concessió de l'ajornament, sempre que es complisquen les condicions establides en la resolució que ho concedisca, tindrà els efectes següents:

 • Suspensió del procediment recaptatori, quants als deutes ajornes, i
 • Que el deutor siga considerat al corrent de les seues obligacions amb la Seguretat Social.

Amunt

Quin interés esdevinga?

La concessió d'ajornament donarà lloc a la meritació d'interés, que serà exigible des de la seua concessió fins a la data de pagament, conforme al tipus d'interés legal dels diners que es trobe vigent en cada moment durant el període de duració de l'ajornament. En l'actualitat, el des de l'aprovació del Reial Decret Llei 3/2009 de 27 de març, és del 4% (anteriorment 5,5%).

En aquells ajornaments, en els que s'haja eximit al subjecte responsable de pagament de l'obligació de constituir garanties per causes de caràcter extraordinari, l'interés aplicable serà l'interés de demora. Per al 2009, des de l'aprovació del mencionat Reial Decret Llei, és del 5% (anteriorment era el 7%).

Amunt

Quin és el procediment? On es presenta?

 • La sol·licitud es formalitzarà en el model TC17/10. En la sol·licitud hauran d'exposar-se:
 • Totes les dades necessàries per a la completa identificació del subjecte responsable
 • Les circumstàncies de fet que motiven la mateixa.
 • El període de l'ajornament i els terminis d'amortització que es proposen.
 • La quantia del deute, diferenciant la que correspon inajornable i l'aplazable. Normalment seran denegades aquelles sol·licituds d'ajornament en què l'import del deute aplazable no supere el doble del salari mínim interprofessional mensual vigent.
 •  Els codis de compte de cotització afectats
 • La sol·licitud es dirigirà a l'Administració de la Seguretat Social o a la Direcció Provincial de la Tresoreria General de la Seguretat Social en la província en què l'empresari o subjecte responsable del pagament tinga autoritzada el compte de cotització o, si no n'hi ha, en la que el mateix tinga el seu domicili.
 •  La sol·licitud podrà presentar-se en qualsevol dels llocs previstos en l'article 38.4 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de Règim Jurídic de les Administracions Públiques i del Procediment Administratiu Comú, en la redacció donada per la Llei 4/1999, de 13 de gener (B.O.E. de 14 de gener), que són les següents:
  • En els registres dels òrgans administratius a què es dirigisquen.
  • En els registres de qualsevol òrgan administratiu, que pertanga a l'Administració General de l'Estat, a la de qualsevol Administració de les comunitats autònomes, o a la d'alguna de les entitats que integren l'Administració Local si, en este últim cas, s'haguera subscrit l'oportú conveni.
  • En les oficines de Correus, en la forma que reglamentàriament s'establisca.
  • En les representacions diplomàtiques o oficines consulars d'Espanya en l'estranger.
  • En qualsevol altre que establisquen les disposicions vigents.
 • La sol·licitud haurà de presentar-se amb anterioritat a l'autorització de l'alienació de béns embargats.
 • La sol·licitud serà única i comprensiva de la totalitat del deute existent, amb independència que l'empresa sol·licitant tinguera diferents codis compte de cotització.

Amunt

Quina documentació cal aportar?

 1. Documents per a la liquidació del deute.Per a això hauran de presentar-se dos liquidacions independents en el seu corresponent butlletí de cotització (sèrie TC), distingint:
  • TC liquidació de la quota inajornable
  • TC liquidació de la quota aplazable.
 2. Així mateix, haurà de presentar-se la relació nominal de treballadors (TC-2) en aquells casos en què la mateixa no s'haguera presentat amb anterioritat amb motiu de l'ingrés de les aportacions dels treballadors o de la presentació dels documents de cotització a l'empara de l'article 26 de la Llei General de la Seguretat Social.
 3. S'haurà d'acompanyar una declaració en què es reconega deure a la Seguretat Social l'import objecte de la petició d'ajornament. La dita declaració es formalitzarà en el model TC17/11

Com a documentació complementària, no hi ha un llistat de documents. L'Administració pot sol·licitar documentació econòmica del sol·licitant depenent del complex que siga l'expedient, de l'import del deute, de la naturalesa del subjecte responsable, etc

A més, la Tresoreria General de la Seguretat Social podrà demanar del sol·licitant quanta documentació considere necessària per a acreditar la situació economicofinancera i la resta de circumstàncies que hagueren sigut al·legades en la sol·licitud i, en general, quants informes i actuacions estime convenients per a adoptar la resolució

En els ajornaments de deutes per quotes, la liquidació serà la que resulte de descomptar de l'import de les quotes aplazables tant l'import de les deduccions en les mateixes per bonificacions o reduccions de qualsevol altra naturalesa que tinga reconegudes el sol·licitant i no haguera perdut, com el de les prestacions satisfetes per l'empresa en règim de pagament delegat, corresponents unes i altres al mateix període que el de les quotes aplazables (excepte en el cas de prestacions de pagament delegat degudes a contingències professionals que es minoren de les inajornables).

Amunt

I per a les garanties?

L'oferiment de garanties, quan estes foren exigibles, haurà d'estar referit a la constitució, a favor de la Tresoreria General de la Seguretat Social, d'aval d'entitats de depòsit o de crèdit o cooperatives de crèdit legalment autoritzades per a la dita activitat en el territori espanyol i, si no anara possible obtindre el dit aval, d'hipoteca, peça amb desplaçament o sense, segur de caució de companyies d'assegurances autoritzades per a operar en el ram corresponent o qualsevol altra garantia suficient per al pagament total del deute més els interessos exigibles sobre la quantitat ajornada des que produïsca efectes la concessió de l'ajornament fins al pagament així com l'import del recàrrec.

L'oferiment d'aval i la resta de formes de garantia personal haurà d'anar acompanyat de l'acceptació dels avalistes o garants i, en la fiança i aval, de la renúncia expressa dels beneficis de divisió i exclusió.

El referit aval, quan es constituïsca, haurà de ser registrat en el Registre Especial d'Avals.

L'oferiment de garanties reals haurà d'acompanyar-se de la documentació acreditativa de la propietat i càrregues dels béns així com d'una valoració pericial dels mateixos.

Qualsevol altra informació o documentació relacionada amb les circumstàncies econòmiques que fonamenten la petició, que es crega oportú aportar en suport de la mateixa.

Amunt

Com es tramita?

CORRECCIÓ DE DEFECTES O OMISSIONS I INFORMES:

Quan la sol·licitud d'ajornament formulada incorreguera en defectes o omissions, l'òrgan que haja de tramitar-la, requerirà al sol·licitant, en el termini màxim de deu dies, perquè esmene els defectes en el mateix termini, amb indicació que, si així no ho fera, s'elevarà l'expedient a l'òrgan competent perquè dicte una resolució en què es tinga per desistit el sol·licitant.

Si es considerara necessari podran demanar-se quants informes i actuacions s'estimen convenients abans de resoldre l'ajornament.
RESOLUCIÓ DE L'AJORNAMENT

Una vegada completada la documentació que haja d'aportar el sol·licitant es dictarà la corresponent resolució, que haurà d'adoptar-se en el termini màxim de tres mesos comptats a partir de la data d'entrada en el registre de l'òrgan competent per a la seua tramitació. Transcorregut el dit termini sense que haja recaigut una resolució expressa podrà entendre's desestimada la sol·licitud. Als efectes de la resolució es ponderarà la reiteració d'incompliments anteriors.

Les resolucions que concedisquen ajornaments determinaran els punts següents:

 • La quantia del deute ajornat
 • El període total de l'ajornament.

Este període no podrà excedir cinc anys. No obstant això, quan concórreguen causes de caràcter extraordinari degudament acreditades, el director general de la Tresoreria General de la Seguretat Social podrà autoritzar amb caràcter excepcional ajornaments per períodes superiors.

Junt amb la resolució s'acompanyaran els quadros d'amortització del deute on s'especifica, per identificador, els terminis d'amortització, la quantitat a abonar en cada un d'ells i les dates de venciments.
NOTIFICACIÓ DE LA RESOLUCIÓ:

Les notificacions es practicaran per qualsevol mitjà que permeta tindre constància de la recepció per l'interessat o el seu representant així com de la data, la identitat i el contingut de l'acte administratiu d'acord amb el que preveu els articles 59 a 61 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de Règim Jurídic de les Administracions Públiques i del Procediment Administratiu Comú.

El subjecte responsable haurà d'ingressar les quotes inajornables, si no estigueren ja pagades amb anterioritat, en el termini màxim d'un mes des de la data de notificació de la resolució que concedix l'ajornament.

En els ajornaments amb exempció de garanties per deutes aplazables inferiors a 90.000 euros i amortització en un període inferior a dos anys, caldrá ingressar, almenys, un terç del deute ajornat dins dels deu dies següents al de la notificació de la resolució.

A més, l'efectivitat de l'ajornament quedarà subjecta a les restants condicions específiques que puga establir la resolució que els haguera concedit.

Amunt

Què es considera incompliment?

    La no constitució de les garanties que anessen exigibles dins del termini establit en la Resolució donarà lloc a l'incompliment.
    Així mateix, es considerarà incomplit per la falta d'ingrés de qualsevol dels terminis d'amortització establits en la resolució així com per no mantindre's al corrent en el pagament de nous deutes meritats con posterioritat.

En cas d'incompliment es prosseguirà el procediment de constrenyiment, dictant-se, en el cas que no s'haguera fet anteriorment, provisió de constrenyiment i procedint-se a executar les garanties que s'hagueren constituït.

S'exigiran els interessos de demora meritats des del venciment dels respectius terminis reglamentaris d'ingrés.

Amunt

966013173 966013174
Plaza de España, s/n. bajo
03550 - Sant Joan d'Alacant
(Alicante)