Entrar


MESURES EXTRAORDINÀRIES PER A RESPONDRE A L'IMPACTE GENERAT PER LA CRISIS SANITÀRIA MITJANÇANT L'ESTABLIMENT D'AJUDES DIRECTES D'OCI NOCTURN

Mesures extraordinàries per a la concessió d'ajudes a persones físiques o jurídiques explotadores d'establiments públics d'oci nocturn, per la Covid-19.

1. Objecte:

L'aprovació de mesures extraordinàries per a respondre a l'impacte generat per la crisi sanitària per la Covid-19 en la Comunitat Valenciana, mitjançant l'establiment d'ajudes directes destinades a les persones físiques o jurídiques explotadores d'establiments públics d'oci nocturn de la Comunitat Valenciana.

2. Tipus  d'ajudes:

S'estableixen ajudes directes destinades a les següents tipologies d'establiments públics d'oci nocturn, tipologies que agrupen locals de semblant dimensió, cost circulant i laboral associat i model de gestió:


A. Ajudes directes destinades a les persones físiques o jurídiques explotadores de:
– Pubs
– Cafés cantant
– Cafés concert
– Cafés teatre
B. Ajudes directes destines a les persones físiques o jurídiques explotadores de:
– Discoteques
– Sales de ball
– Sales de festa

L'ordenació i instrucció de les ajudes extraordinàries contemplades en aquest decret llei correspondrà a *Turisme Comunitat Valenciana

QUANTIA:

Tipologia A : 7.000,00 euros.
Tipologia B : 28.500,00 euros.
 

TERMINI DE PRESENTACIÓ:

El termini per a la presentació de sol·licituds s'iniciarà a les 12.00 hores del 2 de març de 2021 i finalitzarà a les 12.00 hores del 2 d'abril de 2021.

FORMA DE PRESENTACIÓ DE SOL·LICITUDS:

La presentació serà telemàtica i requerirà que la persona sol·licitant dispose de signatura electrònica avançada, utilitzant qualsevol dels sistemes de signatura electrònica admesos en la Seu electrònica de la Generalitat.
Bé des de la Seu Electrònica de la Generalitat en l'enllaç https://sede.gva.es/es/ inici, fent una cerca en l'apartat d'empreses, o bé directament en l'enllaç de tramitar amb certificat del tràmit de la Guia Prop corresponent a persones o entitats explotadores d'establiments públics d'oci nocturn de Turisme de la Comunitat Valenciana, en l'enllaç: http://www.gva.es/es/inicio/procedimientos?id_proc=21512
 

Només s'admetrà una sol·licitud per persona o entitat sol·licitant, llevat que aquesta ostente l'explotació econòmica de més d'un establiment públic d'oci nocturn dels especificats en l'apartat 2 de l'article 2 d'aquest decret, suposat en el qual podrà presentar una sol·licitud per establiment. En aquest cas, el màxim d'ajuda per persona o entitat beneficiària no podrà superar els 100.000,00 euros.

DOCUMENTACIÓ A PRESENTAR:

La documentació de suport per a emplenar electrònicament les sol·licituds d'ajudes estarà disponible en el següent enllaç web a partir de la data d'inici del termini de presentació de sol·licituds: https://formulariosturisme.gva.es/

 

  • Formulari de sol·licitud d'ajuda directa
  • Formulari de Declaració Responsable
  • Formulari de model de domiciliació bancària de *Turisme Comunitat Valenciana
  • Formulari de representació, en el seu cas


REQUISITS:

1. Si la sol·licitud d'ajuda és presentada per una persona física, aquesta haurà de figurar d'alta en el Règim Especial de Treballadors Autònoms de la Seguretat Social (RETA), així com en l'Impost d'activitats Econòmiques. En el cas de no estar subjecte al RETA haurà de justificar-lo aportant la corresponent documentació.


2. Si la sol·licitud és presentada per una persona jurídica, aquesta haurà d'estar donada d'alta en el Cens d'activitats econòmiques de l'Agència Estatal de l'Administració Tributària.
Acreditar que s'ostentava la condició de persona explotadora de l'activitat objecte de subvenció a data de 17 d'agost de 2020 i que aquesta condició es manté en la data de presentació de sol·licitud de l'ajuda.


3. No incórrer en alguna de les prohibicions previstes en l'apartat 2 de l'article 13 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions. No obstant això, a les persones i entitats beneficiàries d'aquestes ajudes se'ls exonera de l'obligació d'estar al corrent de les seues obligacions tributàries i amb la Seguretat Social, d'acord amb el que es preveu en el Decret llei 4/2021, de 19 de febrer, del Consell, de mesures extraordinàries per a la concessió d'ajudes a persones físiques o jurídiques explotadores d'establiments públics d'oci nocturn, per la Covid-19.


4. Comptar amb llicència d'obertura atorgada per l'ajuntament corresponent o amb documentació equivalent per al seu funcionament, d'acord amb el que es preveu en la referida Llei 14/2010, havent d'acreditar que el domicili de la llicència d'activitat o declaració responsable, coincideix amb la declaració censal de l'Agència Estatal d'Administració Tributària.
5. Que no li haja sigut imposada sanció ferma en via administrativa per incompliment de la normativa d'espectacles públics que li impedisca exercir l'activitat en algun moment entre el 17 d'agost de 2020 i la data en què finalitze el termini per a sol·licitar les ajudes previstes en l'est decrete.


6. Que no ha sigut sancionat per sentència ferma per incompliment de les normes establides per al control de la pandèmia provocada per la Covid-19
OBLIGACIONS DE LES PERSONES BENEFICIÀRIES:

7. Destinar les ajudes rebudes a cobrir capital circulant i despeses laborals de l'activitat realitzada a conseqüència de la suspensió de l'activitat motivada per les restriccions aplicades amb motiu de la pandèmia ocasionada per la Covid-19. Aquestes despeses hauran d'haver-se realitzat des de l'1 de gener i fins al 31 de desembre de 2021 i hauran de ser justificats per la persona o entitat perceptora de l'ajuda, previ requeriment de Turisme Comunitat Valenciana.


8. Mantindre l'activitat econòmica objecte de subvenció durant sis mesos des de la notificació de la resolució de concessió de l'ajuda.

 

 

966013173 966013174
de España, s/n. bajo
03550 - Sant Joan d'Alacant
(Alicante)
adl@santjoandalacant.es