Entrar


OFERTES D'OCUPACIÓ PÚBLICA

CONVOCATÒRIES PUBLICADES EN EL BOE

CORPORACIÓN LOCAL

13/11/2020

AJUNTAMENT DE MANISES

  • Tres places d'Operari de Brigada de la plantilla de personal laboral fix, a cobrir pel sistema de concurs oposició, en torn lliure.

  • Dues places d'Oficial d'Obra de paleta de la plantilla de personal laboral fix, a cobrir pel sistema de concurs oposició, en torn lliure.

  • Una plaça d'Oficial de Lampisteria de la plantilla de personal laboral fix, a cobrir pel sistema de concurs oposició, en torn lliure. El termini de presentació de sol·licituds serà de vint dies hàbils a comptar des del següent al de la publicació d'aquesta resolució en el «Boletín Oficial del Estado».

https://boe.es/boe/dias/2020/11/13/pdfs/BOE-A-2020-14139.pdf

 

Turisme Comunitat Valenciana

RESOLUCIÓ de 26 d’octubre de 2020, del president de Turisme Comunitat Valenciana, per la qual es convoquen huit beques per a la realització, durant l’exercici 2021, de pràctiques professionals en matèria de turisme en les dependències de l’esmentada entitat pública (beques classe «E» i classe «I»)

 http://www.dogv.gva.es/datos/2020/10/29/pdf/2020_8931.pdf

AJUNTAMENT D'ALCOI: CINC PLACES D'AUXILIAR D'AJUDA A DOMICILI

 Cinc places d'Auxiliar del Servei d'Ajuda a domicili, pertanyents a l'escala d'Administració Especial, subescala de Serveis Especials, mitjançant el sistema de concurs oposició, en torn lliure.

https://boe.es/boe/dias/2020/09/21/pdfs/BOE-A-2020-10971.pdf

AJUNTAMENT DE SANT JOAN D'ALACANT

BASES I CONVOCATÒRIA PER A la COBERTURA DE CINC PLACES EN PROPIETAT D'OFICIAL DE POLICIA LOCAL

“BASES I CONVOCATÒRIA PER A la COBERTURA DE CINC PLACES EN PROPIETAT D'OFICIAL DE POLICIA LOCAL; TRES EN TORN DE PROMOCIÓ INTERNA; UNA EN TORN DE PROMOCIÓ INTERADMINISTRATIVA I UNA TORN DE MOBILITAT DE L'AJUNTAMENT DE SANT JOAN D'ALACANT

►http://www.dip-alicante.es/bop2/pdftotal/2020/06/12_111/2020_004148.pdf 

966013173 966013174
de España, s/n. bajo
03550 - Sant Joan d'Alacant
(Alicante)
adl@santjoandalacant.es