Entrar


1 de cada 3 ofertes d'ocupació demanden el coneixement d'idiomes

 

El mercat laboral espanyol està patint una transformació radical. La revolució tecnològica obliga les companyies i als seus empleats a adaptar-se a aquests canvis a un ritme vertiginós. L'oferta d'ocupació també ha patit una metamorfosi: cada vegada més els reclutadors busquen candidats multidisciplinaris amb un perfil internacional.

Per a la majoria d'aquests candidats, els idiomes són un requisit clau a l'hora d'optar a les vacants. És per això que, *Infoempleo, portal d'ús de referència, i Adecco *Group *Institute, el nou centre d'estudis del Grup Adecco, analitzen quines llengües estrangeres s'estan demandant al nostre país i quins sectors, àrees i titulacions precisen en major mesura d'aqueix coneixement.

Enguany 1 de cada 3 ofertes d'ocupació demanda idiomes al nostre país. Per primera vegada en els últims quatre anys l'oferta ha patit una reculada passant del 34,8% de l'exercici anterior al 32,2% d'enguany (-2,6 p.p.).

A major categoria professional, més demanda d'idioma

La demanda d'idiomes varia de manera proporcional quan s'analitzen les diferents categories professionals: les ofertes d'ocupació dirigides a directius són les que més sol·liciten el coneixement d'idiomes, atribut que apareix en el 52% d'elles mentre que si s'analitzen les ofertes dirigides a empleats tan sols el 16,5% assenyalen el coneixement de llengües com a requisit per a accedir a elles.

Si comparem aquestes dades amb els de fa un any observem la mateixa tendència, encara que el nombre d'ofertes era major en tots dos casos: 57% per als directius i 22,3% per als empleats (-5 p.p. i -5,8 p.p., respectivament).

No obstant això, sí que han experimentat un creixement les ofertes que indiquen idiomes destinades a comandaments intermedis (46,1%) i a tècnics (35,2%) que fa un any ocupaven el 39,1% en el cas dels comandaments intermedis i 34% en el de tècnics (increment de 7 i 1,2 punts, respectivament).

Hi ha un atribut comú que es repeteix independentment del càrrec professional: l'anglés és l'idioma més sol·licitat. El 97,7% de les ofertes que sol·liciten idiomes enfocades a càrrecs directius demanen anglés, el 96,2% de les de comandaments intermedis, el 93,4% de les dels tècnics i el 89,5% de les d'empleats.

També en tots els casos, el francés el segon idioma més sol·licitat (10,1% en les ofertes de directius, 9,2% en les de comandaments intermedis, 10,2% en les de tècnics i 13,5% en les dels empleats) i l'alemany el tercer (4,4% en les ofertes de directius, 6,8% en les de comandaments intermedis, 5,4% en les de tècnics i 7% en les dels empleats).

El sector d'Agències de Viatges i Duanes el que més sol·licita idiomes

Enguany hi ha diversos sectors que han disparat la seua oferta d'idiomes: el sector d'Agències de Viatges i Duanes s'alça amb la primera posició amb el 47,8% de les seues vacants exigint altres llengües mentre que fa un any tan sols ocupava el 25,4% de l'oferta (+22,4 p.p.).

Aquest sector no sols és el que més creix quant a llengües estrangeres es refereix sinó que és el que mostra major varietat quan s'analitzen els idiomes que es demanen en les seues ofertes: un 85,8% sol·licita anglés, un 27% alemany, un 23,2% francés, i un 0,9% demana portugués i un altre 0,9%, italià.

El sector de la Investigació (46,8% *vs 23,9%) també ha ampliat la seua oferta en l'últim any (22,9 punts de millora, el segon sector que més incrementa la seua demanda d'altres idiomes) i l'anglés continua sent el predominant d'aquestes ofertes (98,1%).

Les ofertes vinculades amb el coneixement d'altres llengües en els sectors d'Enginyeria i Agències de Comunicació que fa un any estaven entorn al 24% han ascendit al 42% i 38,3% respectivament (17,9 p.p. i 13,8 p.p. de creixement, respectivament).

En cinqué lloc, es troba el sector d'Internet (34,6%) amb dades molt similars als de l'any passat (34,2%).

En l'altre costat, hi ha tres sectors que han experimentat l'efecte contrari: el sector de Consultoria (30,9%; -6,6 p.p.), el de l'Ensenyament i Formació (30,7%; -3,8 punts) i el d'Informàtica (29,6%; -7,3 p.p.) que han vist reduir la seua exigència d'idiomes notablement.

Màrqueting, Comunicació i Continguts: l'àrea que més sol·licita idiomes

Enguany l'àrea de Màrqueting, Comunicació i Continguts aconsegueix la primera plaça (44,4%) en l'anàlisi per sectors de les ofertes d'ocupació que demanden idiomes. En l'exercici anterior ocupava la quarta posició acaparant el 39,4% de l'oferta (millora de 5 punts percentuals). Quasi la totalitat (94,7%) de les ofertes analitzades en aquesta àrea demanen anglés com a idioma principal. El segon idioma més sol·licitat és el francés amb un 7,4%. La demanda d'alemany equival al 3,7%, la d'italià al 2,8% i la de portugués al 1,7% de les seues ofertes.

L'àrea d'Administració d'Empreses baixa de la primera posició de l'any passat (43,5%) a la segona enguany amb el 40,5% (-3 p.p.). Quan s'analitza la distribució per idiomes es repeteix la mateixa tendència que en l'àrea de Màrqueting, Continguts i Comunicació sent l'anglés la llengua més demandada en aquestes ofertes (93,4%). El francés ocupa el segon lloc (10,6%), l'alemany (6,6%) el tercer, el quart és per al portugués (1,9%) i en última posició està l'italià (0,8%).

Les ofertes de l'àrea Comercial i de Vendes en les quals es reclamen idiomes constitueixen el 39,4% de la distribució total. Aquesta àrea puja 2 posicions i 2,3 punts respecte a l'any anterior (37,1%). L'anglés continua sent l'idioma més demandat en les ofertes dirigides a comercials (89,4%) seguit del francés (14,7%), l'alemany (6,9%), l'italià (2,8%) i el portugués (2,3%).

Les àrees d'Enginyeria i Producció (37,7%) i la de Compres, Logístiques i Transport (36,2%) han patit disminucions considerables en les ofertes que demanden idiomes en comparació amb l'exercici anterior (42% i 42,8%, respectivament). Tant per als enginyers (97%) com per als responsables de compres (93,3%), l'idioma més demandat és l'anglés i el segon el francés (8,8% i 14%, respectivament).

Si analitzem les ofertes vinculades amb idiomes de fa un any, la major evolució l'ha patida l'àrea Tecnologia, Telecomunicacions i Informàtica passant del 30,2% al 36,2% d'enguany (un creixement de 6 punts percentuals). L'efecte contrari l'ha experimentat l'àrea de Qualitat, I+D, *PRL i Medi ambient descendint més de 5 punts percentuals (31,2% fa un any i 25,9% en la present anàlisi).

Carreres universitàries que més valoren el coneixement d'idiomes

Cada any l'oferta universitària és més àmplia i sorgeixen més carreres que s'adapten a les noves competències que demanda el mercat. Els idiomes es converteixen en moltes d'aquestes carreres en una assignatura obligatòria o fins i tot en un requisit fonamental per a accedir a elles. Aquesta demanda també es reflecteix en les ofertes destinades a cada llicenciatura.

Així, el 86,4% de les ofertes d'ocupació per a enginyers de materials demanda el coneixement d'idiomes, en concret l'anglés (100%), a més de requerir-se a vegades el coneixement d'una tercera llengua: francés (10,5%), alemany (5,3%) i fins i tot altres (8,3%). Aquesta titulació ha experimentat un increment considerable en comparació amb l'exercici anterior (+9,7 p.p., sent aquest el segon major increment entre les titulacions) alçant-se en aquesta anàlisi amb la primera posició.

En segon i tercer lloc estan les titulacions d'Hostaleria i Turisme (82,2%) i Enginyeria en Organització Industrial (81%) que, malgrat presentar percentatges similars si s'analitzen per separat presenten comportaments diferents. Si tirem la vista un any arrere, la titulació d'Hostaleria i Turisme concentrava un major nombre d'ofertes d'ocupació amb idiomes (96%; -13,8 p.p., el segon descens més profund) mentre que el percentatge de per a titulats en Enginyeria en Organització Industrial era menor (78,1%; +2,9 p.p.).

Entre les cinc primeres també es troben altres dues titulacions científiques com l'Enginyeria Aeronàutica /Aeroespacial (85,2%) i l'Enginyeria Industrial (84,2%) i una titulació d'humanitats, Filologia, Lingüística i Literatura (85,8%). Aquestes enginyeries presenten importants augments en l'últim any: quasi 15 punts percentuals en l'àrea aeroespacial i més de 8 punts percentuals en la industrial. No obstant això, des de fa un any l'oferta per a la titulació de Filologia, Lingüística i Literatura es redueix (89,8% fa un any). L'anglés torna a ser l'idioma més sol·licitat per a totes les titulacions.

Catalunya la comunitat amb candidats més poliglots

L'oferta laboral varia per complet quan s'analitza cadascuna de les comunitats autònomes espanyoles: Catalunya, per la seua proximitat a la resta d'Europa tendeix a contractar perfils més internacionals, per exemple. És per això que el 41% de les seues ofertes demana idiomes, xifra que descendeix en comparació amb l'any passat (-3,1 p.p.). L'anglés és l'idioma que més portes obri als candidats que opten a un lloc de treball a Catalunya (87,1%) seguit molt des de lluny del francés (17,1%) encara que també molt demandat a la regió.

Les dues comunitats insulars, Balears i Canàries, tenen un fort arrelament al sector turístic; és per això que se situen en la segona (40,3%) i tercera posició (37,3%) respectivament. Ambdues han millorat en l'últim any: Balears ocupava la cinquena posició (+5 p.p.) i Canàries la sisena (+2,8 p.p.). A més, són les úniques regions en les quals la demanda d'alemany està per damunt de la de francés (23,9% i 15,6% respectivament).

Enguany el País Basc (34,2%) cau dues posicions (-8,7 p.p. sent la regió on més es redueix la demanda d'altres llengües) i la Comunitat de Madrid (33,3%) pateix una baixada de més de 6 p.p. (39,4%) respecte a l'exercici anterior. En totes elles es repeteix la tendència nacional sent l'anglés el primer idioma requerit (96,3% País Basc i 93,9% Madrid), el segon el francés (15,3% País Basc i 6,7% Madrid) i l'alemany el tercer (5,7% País Basc i 2,8% Madrid).

En el costat baix de la taula estan Cantàbria les ofertes d'ocupació de la qual vinculades amb idiomes ocupen el 17,5% i Castella-la Manxa amb el mateix percentatge. L'any passat el 21% de l'oferta de totes dues comunitats demandava varietat lingüística als candidats.

Astúries (17,4%) i Navarra (17%) també baixen la seua oferta en comparació amb les dades de l'any passat (22% i 24,7% respectivament).

Les ofertes que demanen idiomes a Galícia constitueixen el 17% i és la comunitat que més demanda portugués com a idioma (3%) als seus candidats. L'any passat també se situava en la penúltima posició, però amb un percentatge més alt (18,35%).

Aragó a més de trobar-se en l'última posició (13,9%) ha patit enguany una forta caiguda en el seu requisit d'idiomes (-6,2 p.p., el tercer més profund entre les comunitats).

Consulte la notícia original *AQUI

966013173 966013174
de España, s/n. bajo
03550 - Sant Joan d'Alacant
(Alicante)
adl@santjoandalacant.es