Recordar la contrasenya

Comunitat Valenciana


imagen sección

Les 7 ajudes econòmiques per als autònoms publicades per Ocupació

Davant la incertesa que ha provocat en els treballadors per compte propi l'anunci de la pujada del salari mínim interprofessional (SMI), per una possible pujada de la quota d'autònoms, el Servei Públic d'Ocupació Estatal ha decidit llançar un tríptic informatiu en el qual es detallen totes les ajudes a les quals es pot acollir aquest col·lectiu.

1. Alta nova

Treballadors que causen alta inicial o que no hagueren estat d'alta en els 2 anys immediatament anteriors en el Règim Especial de Treballadors Autònoms (REPTA).

Que opten per la base mínima de cotització:

Reducció a 50 euros mensuals per la quota de contingències comunes, inclosa la incapacitat temporal durant els 12 mesos immediatament següents a la data d'efectes de l'alta.

Que opten per una base de cotització superior a la mínima que els corresponga:

-Reducció mensual equivalent al 80% de la quota, inclosa la incapacitat temporal, durant els 12 mesos immediatament següents a la data d'efectes de l'alta.

-Amb posterioritat al període inicial de 12 mesos previst en els dos supòsits anteriors, i amb independència de la base de cotització triada, podran aplicar-se sobre la quota per contingències comunes, inclosa la incapacitat temporal, i per un període màxim de fins a 12 mesos, fins a completar un període màxim de 24 mesos després de la data d'efectes de l'alta:

A) Una reducció equivalent al 50% de la quota durant els 6 mesos següents al període inicial previst en qualsevol dels dos primers supòsits.

B) Una reducció equivalent al 30 per cent de la quota durant els 3 mesos següents al període assenyalat en la lletra a).

C) Una bonificació equivalent al 30 per cent de la quota durant els 3 mesos següents al període assenyalat en la lletra b).

2. Joves

Treballadors menors de 30 anys, o dones menors de 35 anys, que causen alta inicial o no hagueren estat d'alta en els 2 anys immediatament anteriors en el REPTA

A més de les reduccions i bonificacions previstes amb caràcter general, una bonificació addicional equivalent al 30% sobre la quota per contingències comunes, inclosa la incapacitat temporal, durant els 12 mesos següents a la finalització del període de bonificació previst amb caràcter general.

-En aquest suposat la durada màxima de les reduccions i bonificacions serà de 36 mesos.

3. Discapacitat

Treballadors amb un grau de discapacitat igual o superior al 33%, víctimes de violència de gènere i víctimes de terrorisme, que causen alta inicial o que no hagueren estat d'alta en els 2 anys immediatament anteriors en el REPTA

Que opten per la base mínima de cotització

-Reducció a 50 euros mensuals per la quota per contingències comunes, inclosa la incapacitat temporal, durant els 12 mesos immediatament següents a la data d'efectes de l'alta.

Que opten per una base de cotització superior a la mínima que els corresponga

-Reducció equivalent al 80 per cent de la quota inclosa la incapacitat temporal, durant els 12 primers mesos immediatament següents a la data d'efectes de l'alta.

-Amb posterioritat al període inicial de 12 mesos previst en els dos supòsits anteriors, i amb independència de la base de cotització triada, podrà aplicar-se una bonificació del 50% sobre la quota per contingències comunes, inclosa la incapacitat temporal, durant 48 mesos fins a completar un període màxim de 5 anys des de la data d'efectes de l'alta.

4. Baixa per maternitat

Treballadors autònoms que es troben en baixa per maternitat o paternitat, adopció, guarda amb finalitats d'adopció, acolliment, risc durant l'embaràs o risc durant la lactància natural

-Bonificació del 100% de la quota que resulte d'aplicació sobre la base mitjana que tinguera el treballador en els 12 mesos anteriors a la data en la qual s'aculla a aquesta mesura, el tipus de cotització obligatori que corresponga per raó de la seua activitat.

5. Vida familiar

Bonificacions per conciliació de la vida personal i familiar vinculada a la contractació.

-Bonificació del 100% de la quota per contingències comunes que resulte d'aplicar, a la base mitjana que tinguera el treballador en els 12 mesos anteriors a la data d'acollir-se a aquesta mesura, el tipus de cotització mínim vigent, per a treballadors autònoms que romanguen d'alta en el REPTA i contracten a un treballador a temps complet o parcial en els supòsits de:

A) Cuidat de menors de 12 anys

B) Tenir al seu càrrec un familiar, per consanguinitat o afinitat fins al segon grau, en situació de dependència

C) Tenir al seu càrrec un familiar, per consanguinitat o afinitat fins al segon grau inclusivament, amb paràlisi cerebral, malaltia mental o discapacitat intel·lectual amb un grau de discapacitat reconegut igual o superior al 33 per cent o una discapacitat física o sensorial amb un grau de discapacitat reconegut igual o superior al 65 per cent.

6. Reincorporació al treball

Treballadores autònomes que es reincorporen al treball en determinats suposats.

-Les treballadores autònomes que hagueren cessat en la seua activitat per maternitat, adopció, guarda amb finalitats d'adopció, acolliment i tutela i tornen a realitzar una activitat per compte propi en els 2 anys següents a la data de cessament tindran de quota fixa per contingències comunes, inclosa Incapacitat Temporal, de 50 euros mensuals durant els 12 mesos següents a la data de reincorporació.

7. Altes de familiars

Noves altes de familiars col·laboradors de treballadors autònoms.

-Tindran dret a una bonificació durant els 24 mesos següents a la data d'efectes de l'alta, equivalent al 50% durant els primers 18 mesos i al 25% durant els 6 mesos següents.

Pot consultar la notícia original *AQUI

966013173 966013174
Plaza de España, s/n. bajo
03550 - Sant Joan d'Alacant
(Alicante)