Entrar


El precontracte, un tràmit clau per a canviar d'ocupació amb garanties i seguretat

El precontracte és una eina legal que dóna més seguretat als treballadors quan reben una oferta per a canviar de treball. Així ho afirmen des del Departament de Dret Laboral del Bufet Mes i Calvet, que posa l'accent en la necessitat que tots els aspectes de l'oferta de treball queden recollits amb el major detall possible en aquest document. Aquest deu ser signat pel futur ocupador i per l'empleat abans que aquest últim comunique la seua eixida en el seu treball actual.

Una oferta d'ocupació és alguna cosa que anhelen molts treballadors que busquen un canvi en la seua trajectòria professional. Un precontracte oferirà més garanties per a aquest canvi i ha d'incloure la següent informació:

  • Dades de l'empresa.
  • Dades del futur treballador.
  • Condicions laborals. Jornada, horari, categoria, vacances, salari, etc.
  • Signatura del contracte. S'ha d'indicar el dia en què se signarà el contracte i donar d'alta en la Seguretat Social.

Astricció o indemnització en cas d'incompliment.

És important que aquest últim concepte quede ressenyat i quantificat perquè, en cas de reclamar-ho, es puga quantificar la indemnització amb major facilitat. En cas que no siga així, es quantificaria el mal en el lucre cessant per falta de percepció de salari o de prestació per desocupació.  

Atenció a la baixa voluntària i al període de prova

Els lletrats del Departament de Dret Laboral del Bufet Mes i Calvet insisteixen en la importància que la baixa voluntària del treballador es materialitze només després d'haver rebut el *precontrato signat.  Sol·licitar la baixa voluntària en l'empresa comporta la impossibilitat de cobrar l'atur en ser tècnicament una dimissió, com estableix l'art. 49.1.d) ET. En aquesta circumstància, el treballador no estaria en situació legal de desocupació i no compliria un dels requisits per a accedir a la protecció per desocupació.

El període de prova també és clau: si no han transcorregut més de tres mesos del cessament voluntàriament en l'empresa anterior, tampoc tindrà dret a una prestació per desocupació. Amb això es pretén evitar el frau de llei per l'accés a la prestació pública per desocupació quan no es deu.

Quan el futur ocupador fa marxa enrere

Si l'empresa que ha realitzat l'oferta d'ocupació finalment no contracta al treballador, li estaria causant un perjudici evident: es quedaria sense ocupació i no podria cobrar l'atur en haver cessat voluntàriament en la seua empresa. En aquest cas, primer cal determinar si l'empleat ha incomplit algun requisit fixat en el precontracte (obtindre una titulació oficial, per exemple).

Si hi ha un incompliment evident per part de l'empresa, el treballador pot demandar-la davant la Jurisdicció Social. La petició només podria ser econòmica, ja que no es podrà exigir que la nova empresa contracte si no vol. La quantitat a reclamar pot ser la fixada en el precontracte o l'equivalent en quantitat que ha deixat de percebre prenent com a referència el seu salari anterior o la prestació per desocupació, així com una indemnització per danys i perjudicis.

El precontracte és una eina eficaç per a evitar dolentes o indegudes interpretacions. Pot tindre conseqüències no solament per a l'empresa que vol contractar, sinó també per a l'empleat, però també li ofereix major seguretat a l'hora de demanar la baixa voluntària per a canviar d'ocupació.

Pot consultar la notícia original ACI

966013173 966013174
de España, s/n. bajo
03550 - Sant Joan d'Alacant
(Alicante)
adl@santjoandalacant.es