Entrar


Ajudes urgents a persones treballadores en règim d'autònom afectades per la *Covid-19.

Ajudes urgents a persones treballadores en règim d'autònom afectades per la Covid-19.

A. Persones beneficiàries i requisits

 

  1. Haver figurat ininterrompudament d'alta en el Règim Especial de Treballadors Autònoms durant, almenys, el període comprés entre el 31 de desembre de 2019 i el 14 de març de 2020.
  2. Haver suspés l'activitat a conseqüència de les mesures adoptades pel Reial decret 463/2020, de 14 de març o, en cas de mantindre l'activitat, haver reduït la facturació corresponent al mes anterior a la sol·licitud de l'ajuda en, almenys, un 75 per cent respecte de la mitjana facturada en el semestre natural anterior a la declaració de l'estat d'alarma. Quan la persona sol·licitant no porte d'alta els 6 mesos naturals exigits per a acreditar la reducció dels ingressos, la valoració es durà a terme tenint en compte el període d'activitat.
  3. Tindre el domicili fiscal en la Comunitat Valenciana.B. Queden excloses les persones treballadores autònomes que:

 

  1. El 14 de març de 2020 anaren perceptores de la prestació per desocupació o de la corresponent a la protecció per cessament d'activitat, regulada en els articles 327 i següents del Text Refós de la Llei General de la Seguretat Social aprovat pel Reial decret legislatiu 8/2015, de 30 d'octubre.
  2. El 14 de març de 2020 o data posterior anaren treballadors per compte d'altri.
  3. Van obtindre rendiments nets de la seua activitat econòmica superiors a 30.000 euros en l'exercici 2019.
  4. Incórreguen en alguna de les prohibicions previstes en els apartats 2 i 3 de l'article 13 de la Llei general de subvencions.


C. Import de les ajudes
La quantia de l'ajuda ascendirà a 1.500 euros per a les persones obligades a la suspensió d'activitats pel Reial decret 463/2020; i de 750 euros per a la resta.
aquestes ajudes s'imputaran a la línia de subvenció que s'habilite mitjançant el corresponent expedient de modificació pressupostària, en l'aplicació 31.02.00.0000.32251.4 de l'estat de despeses del pressupost de la Generalitat per a 2020.

D. Forma i termini de presentació de sol·licituds

  1. La sol·licitud es presentarà de manera telemàtica en la seu electrònica de la Generalitat Valenciana, a través del procediment habilitat a aquest efecte i denominat «*EAUCOV 2020 Ajuda extraordinària a persones treballadores autònomes Covid-19» En la pàgina web de LABORA (http://www.labora.gva.es/ciutadania/busque-ajudes-subvencions/ajudes-foment-del-ocupacio) estarà disponible la informació i documentació de la convocatòria i s'habilitarà l'accés a la seu electrònica per a formular la sol·licitud. Qualsevol sol·licitud presentada seguint un procediment diferent a l'ací descrit serà inadmesa.
  2. El termini per a la presentació de sol·licituds s'iniciarà a les 09.00 hores del dia 8 d'abril de 2020 i finalitzarà a les 09.00 hores del dia 4 de maig de 2020.

E. Documentació que ha d'acompanyar a la sol·licitud;

a) Certificat de situació en el cens d'activitats econòmiques de l'Agència Estatal d'Administració Tributària.

b) Declaració responsable relativa als requisits exigits.

c) Model de domiciliació bancària.

d) En cas de no disposar de signatura electrònica i actuar mitjançant representant, s'aportarà formulari relatiu a la representació.

e) Declaració responsable de les ajudes de minimis concedides a la persona sol·licitant durant els dos exercicis fiscals anteriors i durant l'exercici fiscal en curs, així com d'altres ajudes estatals per a les mateixes mesures de finançament de risc, a fi de comprovar que no se superen els límits de l'apartat 2 de l'article 5 del Reglament (UE) núm. 1407/2013, de la Comissió, de 18 de desembre de 2013, segons model normalitzat.


F. Només s'admetrà una sol·licitud per persona.


Llevat que conste l'oposició expressa per la persona sol·licitant, i en aquest cas haurà d'aportar la corresponent documentació acreditativa, la presentació de la sol·licitud comporta l'autorització a LABORA Servei Valencià d'Ocupació i Formació (d'ara en avant LABORA) a recaptar a través de la Plataforma Autonòmica d'Intermediació (PAI) i altres sistemes habilitats a aquest efecte la informació relativa al següent:

a) Identitat de la persona física sol·licitant i, en el seu cas, del seu representant.

b) Vida Laboral, certificada per la Tresoreria de la Seguretat Social.

c) Certificació positiva de l'Agència Estatal de l'Administració Tributària, de la conselleria competent en matèria d'hisenda i de la Tresoreria General de la Seguretat Social, de trobar-se al corrent en el compliment de les obligacions tributàries i amb la Seguretat Social.

d) Certificació de l'Agència Estatal d'Administració Tributària relativa als rendiments d'activitat econòmica, domicili fiscal i qualsevol dels requisits exigits a les persones beneficiàries.

G. Instrucció
1. La instrucció del procediment correspondrà als serveis territorials competents en matèria d'ocupació de LABORA.

2. Examinades les sol·licituds, l'òrgan instructor emetrà informe on farà constar que es compleixen els requisits necessaris per a la concessió de les ajudes i formularà la proposta de concessió a l'òrgan competent per a resoldre.

3. El criteri per a la concessió de la subvenció, fins a esgotar el crèdit disponible, serà el del moment de la presentació de la sol·licitud. A aquest efecte, no es considerarà presentada una sol·licitud fins que s'aporte tota la documentació requerida. En cas que diferents sol·licituds es completen en el mateix moment, es prioritzaran les presentades per persones amb diversitat funcional i, en defecte d'això, per dones.

4. El procediment podrà resoldre's de manera parcial, a mesura que els sol·licitants presenten la totalitat de la documentació exigida.

H. Forma de pagament
La liquidació i pagament de les ajudes s'efectuarà una vegada justificat el compliment dels requisits amb la documentació presentada juntament amb la sol·licitud. L'import de l'ajuda es lliurarà d'una sola vegada després que es dicte la resolució de concessió.

Consulta ací DECRET 44/2020, de 3 d'abril, del Consell, d'aprovació de les bases reguladores de concessió directa d'ajudes urgents a persones treballadores en règim d'autònom afectades per la Covid-19.

966013173 966013174
de España, s/n. bajo
03550 - Sant Joan d'Alacant
(Alicante)
adl@santjoandalacant.es